Zalety stosowania multimedialnych programów edukacyjnych w dzisiejszej szkole

Obecnie komputery opanowały niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Umiejętność korzystania z nich jest zatem istotna dla wykształcenia. Dzisiejsze szkoły posiadają pracownie komputerowe, z których uczniowie korzystają nie tylko na lekcjach informatyki, ale również coraz częściej w czasie innych lekcji. Dzisiejszy nauczyciel do realizacji zadań dydaktycznych obok tradycyjnych środków musi umieć wykorzystywać również technologię informacyjną.

Nauczanie wspomagane komputerem pozwala rozwijać umiejętności informatyczne oraz stwarza idealne warunki dla rozwoju myślenia twórczego dzieci. Komputery multimedialne z odpowiednim oprogramowaniem są dobrym narzędziem do pracy na lekcji, jednak warunkiem skutecznego stosowania multimedialnych programów jest ich ścisłe powiązanie z treściami nauczania.

Korzyści ze stosowania technologii informacyjnej

Treści przedstawiane przez programy multimedialne prezentowane są w sposób różnorodny i bogaty. U uczniów pobudzają ciekawość oraz chęć i gotowość uczenia się. Proces kształcenia jest przy tym maksymalnie indywidualizowany, co zachęca uczniów do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły. Ważne jest to, że dzieci jednocześnie uczą się i bawią, co powoduje wzrost efektywności samego procesu nauczania. Ponadto, podejście takie rozwija samodzielność dzieci i kształtuje w nich postawę poszukującą i twórczą. Komputer wyzwala również dużą aktywność uczniów w porównaniu z innymi środkami dydaktycznymi, co znacznie podnosi efekty nauczania. Komputer ma też ogromne znaczenie w reedukacji dzieci z trudnościami w nauce. Właściwe programy pomagają w nauce czytania, w opanowaniu ortografii, gramatyki, liczenia oraz rozwiązywania zadań, a do tego urządzenie nie zdenerwuje się mimo kolejnych potknięć ucznia. Co więcej, dziecko może pracować z komputerem bez stresu, gdyż nie stawia on ocen. Ważny jest również aspekt wychowawczo-dydaktyczny, ponieważ komputer jest wymagającym, konsekwentnym i nieprzekupnym partnerem w dydaktyce. Warto też dodać, że w czasie pracy z komputerem uczniowie rozmawiają ze sobą, wzajemnie zadają sobie pytania i udzielają na nie odpowiedzi, głośno komentując swe osiągnięcia. Najpożyteczniejszym przykładem interakcji jest aktywny udział dzieci w uczeniu kolegów. Poprzez korzystanie ze sprzętu informatycznego wyrabiany jest również nawyk koncentrowania się i dobrego organizowania pracy. Należy też podkreślić, że praca z komputerem rozwija wyobraźnię.

Jakie problemy mogą się pojawić?

Pamiętajmy, że program przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym powinien nawiązywać do doświadczeń życiowych dziecka, być atrakcyjny pod względem graficznym, dźwiękowym oraz nieskomplikowany w obsłudze. Niestety wymogi te nie zawsze są spełniane, a atrakcyjność programu edukacyjnego przegrywa z atrakcyjnością gier. Nauczyciel powinien pamiętać, że zbyt częste lub długotrwałe stosowanie tego samego programu może wyrobić u uczniów pewien schemat postępowania, doprowadzić do automatycznego wykonywania zadań, ograniczając w ten sposób inne możliwości poznawcze. Zniechęcenie do pracy z komputerem może spowodować też stosowanie programu przerastającego możliwości ucznia.Jakie problemy mogą się pojawić?